език (Български) | Register | Login |
  HOME НОВИНИ ПРОЕКТА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ COLLABORATION TOOLS
Copyright 2010 | Online Users
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:
ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА С БИО-ХРАНИ - ECOQUALIFY III

2010-1-GR1-LEO05-03967

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ